Thuế TNCN

Công văn 4418/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu

Công văn 4418/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu
Tổng cục Thuế nhận được Công văn ngày 10/9/2010 của Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Deutsche Bank AG tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) đề nghị hướng dẫn về nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhận được từ khoản thưởng bằng cổ phiếu. 

Công văn 4771/TCT-TNCN về giảm trừ gia cảnh

Công văn 4771/TCT-TNCN về giảm trừ gia cảnh
Trả lời công văn số 1022/CT-TNCN ngày 26/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau hỏi về việc cơ quan trả thu nhập nộp tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của cá nhân cùng với hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009 thì cá nhân có được tính giảm trừ cho người phụ thuộc không.

Công văn 4626/TCT-TNCN về việc Khai thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Công văn 4626/TCT-TNCN về việc Khai thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập
Trả lời công văn số 1073/CT-TTHT NNT ngày 18/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Công văn 3475/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân

Công văn 3475/TCT-TNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 571/CT-TNCN ngày 3/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc đề xuất thẩm quyền ký Lệnh hoàn trả ngân sách về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Công văn 14739/BTC-TCT về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Công văn 14739/BTC-TCT về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn
Trả lời công văn số 1866/CV-CTS.KT/2010 ngày 30/8/2010 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với trả cổ tức bằng tiền.

Công văn 4769/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Công văn 4769/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam
Trả lời công văn số Sailor/CV-20100915 ngày 15/9/2010 của Văn phòng đại diện The Sailor (Thailand) Co.,LTD tại Hà Nội (The Sailor) đề nghị hướng dẫn thuế TNCN đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam. 

Công văn 4527/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Công văn 4527/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân
Trả lời công văn số 126/TV-C&A ngày 06/10/2010 của Công ty TNHH tư vấn thuế C&A vướng mắc về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Công văn 4229/TCT-TNCN về việc xác định tình trạng cư trú của người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài

Công văn 4229/TCT-TNCN về việc xác định tình trạng cư trú của người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài
Văn phòng đại diện Adidas tại Việt Nam có công văn số 0710/adidas ngày 21/07/2010 về việc xác định tình trạng cư trú của người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.

Công văn 3224/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Công văn 3224/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7451/CT-TT&HT ngày 29/7/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC

Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN