Thuế TNCN

Công văn 1430/TCT-TNCN về nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Công văn 1430/TCT-TNCN về nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trả lời Đơn thư của ông Nguyễn Thanh Bình đề ngày 15/4/2010 về việc xin giải đáp thắc mắc về nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Công văn 1097/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với uỷ quyền giao dịch bất động sản

Công văn 1097/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với uỷ quyền giao dịch bất động sản
Trả lời công văn số 1712/CT-THNVDT ngày 25/12/2009 của Cục thuế TP Hải Phòng hỏi về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp uỷ quyền giao dịch bất động sản (BĐS).

Công văn 1096/TCT-TNCN về việc Chính sách thuế TNCN

Công văn 1096/TCT-TNCN về việc Chính sách thuế TNCN
Trả lời công văn số 416/CT-TNCN ngày 18/3/2010 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc "quyết toán thuế TNCN";

Công văn 1073/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN

Công văn 1073/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN
Trả lời công văn số 138/CT-TTHT ngày 5/2/2010 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị phản ánh một số vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với Chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất và xác định người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế TNCN.

Công văn 353/TCT-CS về hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009

Công văn 353/TCT-CS về hướng dẫn quyết toán  thuế TNDN năm 2009
Công văn 353/TCT-CS về hướng dẫn quyết toán  thuế TNDN năm 2009.

Công văn 451/TCT-TNCN về việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

Công văn 451/TCT-TNCN về việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
Năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có nhiều nội dung mới, phương pháp quản lý thuế nói chung và quyết toán thuế nói riêng cũng có sửa đổi, bổ sung.

THÔNG TƯ 20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân

THÔNG TƯ 20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân
THÔNG TƯ 20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân

CV Số:90 /TCT - TNCN V/v: quyết toán thuế TNCN năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc năm 2010

CV Số:90 /TCT - TNCN V/v: quyết toán thuế TNCN năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc năm 2010
Tổng cục Thuế nhận được ý kiến phản ánh của các Cục thuế, đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế hỏi về vấn đề hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 và việc thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh từ năm 2010.

Công văn 153/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương-tiền công, từ kinh doanh

Công văn 153/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương-tiền công, từ kinh doanh
Thực hiện mục tiêu của ngành Thuế Thành phố trong năm 2010 “Chung tay cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý thuế”.