Thuế TNCN


Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  241/TCT-TNCN

V/v nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

                        Hà Nội, ngày 18  tháng 1  năm 2012

 


 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

 

Trả lời công văn số 2366/CT-THNVDT ngày 16/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang phản ánh vướng mắc chính sách thuê thu nhập cá nhân (TNCN)và lệ phí trước bạ đổi với chuyên nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNCN với chuyển nhượng bất động sản.

Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-B TC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hương dẫn thi hành một số điều của Luật thuê thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều cửa Luật thuế Thu nhập cá nhân hương dẫn bổ sung vào cuối Khoản 3, Phần Đ thông tư số 84/2008ZTT-BTC qui định:

" Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyến nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hô sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đạt được cơ quan nhà nước có thấm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, ông Hoàng Văn Đức là người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng của bà Trần Thị Nhung năm 2002. Nay ông Đức nộp hồ sơ xin cấp giấy chủng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thì ông Đức phải nộp thuê thu nhập cá nhân (01 lần không phạt).

2. Về lệ phí trước bạ:

Tại Điều 2 Thông tư số 1 24/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chỉnh hướng dân về lệ phí trước bạ qui định:

“Tổ chức cá nhân(bao gồm cà tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đổi tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyên sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Căn cứ vào hướng dẫn trên, ông Hoàng Văn Đức thực hiện đăng ký/quyền sử dụng đất cho thua đất do nhận chuyển nhượng của bà Trần Thị Nhung thì ông Đức là người phải nộp lệ phi trước bạ khi đãng ký quyền sử dụng đất.

            Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang được biết.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp Chế;

- Lưu: VT, TNCN.

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

 

              KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

              PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

   

          Vũ Văn Trường

 

 

 

Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

-Công văn 4421/TCT-TNCN về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN

Design Web GGO