Thuế TNCN


Công văn 3474/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với thu nhập nhận được từ hỗ trợ khuyến mại bằng tiền khi mua sản phẩm

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh


    Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5193/CT-TT&HT ngày 16/8/2010 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập nhận được từ hỗ trợ khuyến mại bằng tiền khi mua sản phẩm. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
    Tại Điểm 6 Mục I Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thu nhập từ trúng thưởng :
    "Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:
    6.1. Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành thực hiện.
    6.2. Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hoá, dịch vụ.
    6.3. Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.
    6.4. Trúng thưởng trong các casino được pháp luật cho phép hoạt động.
    6.5. Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức".
    Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì: Khoản thu nhập của cá nhân từ nhận quà tặng tại các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp được xem như thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại và phải chịu thuế TNCN.
    Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết và xem xét giải quyết cụ thể theo quy định./.



                              Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

Design Web GGO