Thuế TNCN


Công văn 4337/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.


    Trả lời công văn số 605/CT-KTr ngày 16/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre phản ánh vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
    1. Về việc cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 1982 , nay nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.
    Tại Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: ...d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15  tháng 10  năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;"
    Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 1982, có giấy tờ mua bán nhà ở gắn liền với đất và được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận tại thời điểm mua bán, nay người sử dụng đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất xảy ra từ năm 1982 thì căn cứ pháp luật tại thời điểm phát sinh sự việc để áp dụng chính sách cho phù hợp còn Luật Thuế TNCN có hiệu lực từ 1/1/2009 nên trường hợp nêu trên không thuộc diện nộp thuế
    2. Đối với tài sản chung khác phải đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng tài sản nay được chuyển từ tên chồng sang tên vợ hoặc ngược lại của hai vợ chồng:
    Tại điểm 2, Điều 31, Chương III Luật Hôn nhân và Gia đình quy định quyền thừa kế tài sản giữa vợ với chồng như sau: "Khi vợ hoặc chồng chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản."
    Tại điểm 9.4, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế: " Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước như: ô tô, xe gắn máy (xe mô tô), tàu, thuyền, máy bay."
    Tại điểm 7, Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính thuế với trường hợp nhận thừa kế, quà tặng như sau: "Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:
    …7.4. Cách tính số thuế phải nộp

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp    =    Thu nhập tính thuế    X    Thuế suất 10%


    Căn cứ các hướng dẫn trên, do ô tô là tài sản chung của hai vợ chồng nhưng chỉ đăng ký quyền sở hữu một người (chồng hoặc vợ), nay chồng chuyển cho vợ hoặc ngược lại vợ chuyển cho chồng quyền sở hữu thì phần thu nhập chịu thuế là 50% giá trị tài sản và số thuế TNCN phải nộp được xác định như sau:
   
Thu nhập tính thuế    =    50% giá trị tài sản chung    -   
10 triệu đồng


Thuế thu nhập cá nhân phải nộp    =    Thu nhập tính thuế    X    Thuế suất 10%

    Trong đó giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế tài sản.
    Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./                       Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

Design Web GGO