Thuế nhà thầu


Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                 TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất đối với tổ chức KHCN công lập

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Viện Công nghệ
(Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Bộ Công Thương)

 

Trả lời công văn số 01/VCN ngày 06/01/2012 của Viện Công nghệ thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Bộ Công thương về việc xin miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định:

"1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên được lựa chọn việc chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức sau đây:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

b) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quy trình chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại một văn bản khác của Chính phủ";

+ Tại Khoản 5 Điều 9 quy định:

"Các tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng các chính sách ưu đãi sau đây:

5. Được hưởng các quyền lợi và chính sách ưu đãi của tổ chức khoa học và công nghệ và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất mới thành lập";

- Căn cứ Điều 1 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ: "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập với nội dung sau đây:

+ Tại Khoản 1 quy định:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ đã tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, được tổ chức và hoạt động theo một trong hai hình thức sau:

a) Tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là tổ chức tự trang trải kinh phí);

b) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

5. Tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này tiếp tục là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ của Nhà nước (trừ trường hợp toàn bộ tổ chức chuyển đổi để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ)."

+ Tại Khoản 5 quy định:

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau:

"5. Được hưởng thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế như đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ."

- Căn cứ Điều 2 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ: "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ với các nội dung sau đây":

Tại Khoản 4 quy định: "4. Bổ sung khoản 9 Điều 10 như sau:

9. Ngoài các hình thức khác về giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được lựa chọn việc sử dụng đất theo một trong hai hình thức sau đây:

a) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất;

b) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Trong trường hợp Luật Đầu tư và văn bản pháp luật khác có quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi cao hơn Nghị định này thì doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi theo các văn bản đó."

- Căn cứ Điều 3 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ: "Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2010".

- Căn cứ hồ sơ kèm theo công văn:

Ngày 15/12/2006, Bộ Công nghiệp đã ban hành quyết định số 3639/QĐ-BCN chuyển đổi Viện Công nghệ thành tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP;

Ngày 23/08/2007, Viện Công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lại chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ (lần đầu cấp ngày 9/11/1994);

Ngày 30/01/2011, UBND TP ban hành quyết định số 646/QĐ-UBND về việc cho Viện Công nghệ thuộc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Bộ Công thương chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với diện tích 7282 m2 đất tại số 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm trụ sở và xưởng nghiên cứu;

Trong đó:

+ 7019 m2 đất làm trụ sở và xưởng nghiên cứu - Thời gian thuê: 50 năm kể từ ngày 15/12/2006; Hình thức: thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

+ 263 m2 nằm trong chỉ giới mở đường theo quy hoạch, không được xây dựng thêm công trình, thời gian thuê đất: hàng năm.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo thì Viện Công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ của Nhà nước nên được hưởng các ưu đãi về thuế (trong đó có các khoản nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về đất) như đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối với diện tích đất sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm trụ sở và xưởng nghiên cứu của Viện Công nghệ đã được UBND TP Hà Nội cho chuyển từ hình thức giao đất ổn định lâu dài không thu tiền sử dụng đất sang hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì thuộc diện miễn nộp tiền thuê đất kể từ ngày 6/11/2010; Viện Công nghệ phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày 15/12/2006 đến ngày 5/11/2010.

Tổng cục Thuế trả lời Viện Công nghệ (Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam) được biết. Đề nghị Viện Công nghệ liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được giải quyết cụ thể.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính;
- Vụ PC;
- Lưu VT, CS (2).

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Bài viết liên quan

- Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

-Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

-Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế

-Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

-Công văn 4451/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

-Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

-Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

-Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

-Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

-Công văn của Tổng cục Thuế số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

-Công văn 5253/TCT-CS: chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Design Web GGO