Thuế nhà thầu


Công văn 4451/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

___________________

 

Số: 4451/TCT-CS

V/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

 

Trả lời công văn số 691/CT-QLĐ ngày 29/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, sau khi có ý kiến của Vụ CST-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngàỵ 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp:

- Tại điểm a khoản 3 Điều 1 quy định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng trong đó có bao gồm:

“a) Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyến quyền sử dụng đất.”

- Tại khoản 1 Điều 2 quy định: “1. Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyến quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định này.

Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.”

Căn cứ các quy định trên đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất thì được xét miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nhưng không quá hạn mức nhận chuyến quyền sử dụng đất nông nghiệp thì được xét giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tại ví dụ 1 điểm 3.1 khoản 3 Điều 3 Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngàỵ 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp có nêu giả định hộ ông A là hộ nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ với diện tích đất trồng cây hàng năm là 6 ha, hạn mức giao nông nghiệp trồng cây hàng năm là 2 ha, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm là 4 ha. Như vậy, ông A được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức với diện tích là 2 ha; được giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất 2 ha tiếp theo (diện tích vượt hạn mức giao đất nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp); phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích 2 ha (diện tích vượt hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang biết./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CST (BTC);

- Vụ PC (BTC); Vụ PC (TCT);

- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

- Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

-Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

-Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

-Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế

-Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

-Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

-Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

-Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

-Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

-Công văn của Tổng cục Thuế số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

-Công văn 5253/TCT-CS: chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Design Web GGO