Thuế nhà thầu


Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 990/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 149/CT-KTr2 ngày 18/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về việc tỷ lệ % thuê TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với chi phí quản lý nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Tập đoàn Điện khí Thượng Hải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.2.a Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế áp dụng đối với ngành kinh doanh dịch vụ là 5%;

Tại Điểm 3.2.b1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể: "b1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tại hợp đồng thầu EPC Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được ký giữa Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bên Việt Nam) và Tập đoàn Điện khí Thượng Hải Trung Quốc (Nhà thầu nước ngoài) bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau nhưng tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh (như dịch vụ quản lý là 25.000.000 USD thì tỷ lệ % thuế TNDN đối với dịch vụ quản lý là 5% trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

-  Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

- Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

-Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

-Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

-Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế

-Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

-Công văn 4451/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

-Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

-Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

-Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

-Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

-Công văn của Tổng cục Thuế số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

-Công văn 5253/TCT-CS: chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Design Web GGO