Thuế nhà thầu

Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh về thuế;
Căn cứ Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế, phí và lệ phí hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi hành các Luật, pháp lệnh thuế, phí và lệ phí;

Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài
Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số phản ánh từ các đơn vị về việc xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu và thuế nhà thầu nộp thay cho nhà cung cấp nước ngoài đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
rả lời công văn số 13465/CT-KTT3 ngày 28/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Công văn của Tổng cục Thuế số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài
Căn cứ quy định tại Phần C Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam thì trường hợp Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài để cung cấp....

Công văn 5253/TCT-CS: chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài công văn số 1880

Trả lời công văn số 1880/CT-KTr ngày 3/12/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về thuế nhà thầu nước ngoài đối với Tập đoàn Điện khí Thượng Hải Trung Quốc....

Công văn 5206/TCT-CS: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Trả lời công văn số 494/CT-THNVDT ngày 22/11/2010 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu hỏi về chính sách thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ tiền phạt vi phạm hợp đồng của Nhà thầu nước ngoài....

Cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài

Văn bản pháp luật: Cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1.10.2010/CV/CT đề ngày 27/10/2010 của Văn phòng đại diện công ty Posco Engineering & Construction (Posco E&C) và công văn số 4621/CT-KK&KTT ngày 14/12/2010....

Page 2/2Prev12

Design Web GGO