Thuế nhà thầu


Công văn 5206/TCT-CS: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5206/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010
 
Kính gửi:

Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 494/CT-THNVDT ngày 22/11/2010 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu hỏi về chính sách thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ tiền phạt vi phạm hợp đồng của Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết 2.3 Điểm 2 Mục I Phần b Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp cung cấp dịch vụ quy định tại Mục II, phần A Thông tư này), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài, bao gồm:

- …

- Tiền phạt, tiền bồi dưỡng thu được từ bên đối tác vi phạm hợp đồng.”

Tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu:

“Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục III Phần B Thông tư này nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư này.”

Tại Tiết 3.2a Điểm 3 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác là 2%.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Sài Gòn Food PTE,1.TD là nhà thầu nước ngoài nộp thuế TNDN theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu, có phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc nhận được khoản tiền phại vi phạm hợp đồng của công ty Lương thực Bạc Liêu thì Công ty Lương thực Bạc Liêu khai, nộp thay thuế TNDN cho Công ty Sài Gòn Food PTE, LTD theo tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác là 2%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu biết./.  
 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Lưu: VT, DNL, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

Bài viết liên quan

- Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

-Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

-Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

-Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế

-Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

-Công văn 4451/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

-Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

-Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

-Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

-Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

-Công văn của Tổng cục Thuế số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Design Web GGO