Thuế nhà thầu


Công văn 5253/TCT-CS: chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5253/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2010

 
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1880/CT-KTr ngày 3/12/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về thuế nhà thầu nước ngoài đối với Tập đoàn Điện khí Thượng Hải Trung Quốc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hướng dẫn phương pháp nộp thuế hỗn hợp (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế).

Tại Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn nộp thuế GTGT theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.

Tại Điều 1 Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn: Điều 1. Bổ sung Mục IV vào Phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC như sau:

“IV. Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ hai điều kiện (i), (ii) nêu trên tại điểm 1 Mục II Phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại điểm 2, Mục II, Phần B và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại điểm 3, Mục III phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính”.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 thì Thông tư số 197/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bên Việt Nam) ký Hợp đồng EPC Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với Tập đoàn Điện khí Thượng Hải Trung Quốc (Nhà thầu nước ngoài) ngày 23/10/2009, vào thời điểm Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành nhưng Thông tư số 197/2009/TT-BTC nêu trên chưa có hiệu lực thi hành, theo đó thuế đối với Nhà thầu nước ngoài được áp dụng trên cơ sở Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Mục III, Phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC thì nhà thầu nước ngoài không được áp dụng nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết./.

 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT(2);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 .......................................................................................................................................................

Các khóa đào tạo kế toán thuế:
-Báo cáo tài chính - Các sai phạm thường gặp khi lập BCTC năm 2010 & 2011

-Giới thiệu nội dung của các khóa đào tạo kế toán thuế

-Đào tạo kế toán thuế: "Các sai phạm thường gặp trong doanh nghiệp Xây Lắp khi quyết toán thuế TNDN năm 2011"


-Đào tạo kế toán thuế: "Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN năm 2011"


-Đào tạo thuế: "Quản lý thuế - Sai một ly, đi một dặm"


-Đào tạo kế toán thuế: "Chi phí hợp lý - Chi phí bất hợp lý: Nghệ thuật xử lý trong quyết toán thuế"


-Đào tạo kế toán thuế: "Phòng tránh và phát hiện những sai sót trước khi nộp BCCTC và Quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN"


-Đào tạo kế toán trưởng: "Cảnh báo những sai phạm luật chuyên ngành"

-Đào tạo kế toán trưởng:”Hợp nhất báo cáo tài chính - Các sai phạm DN thường gặp khi lập báo cáo tài chính"

-Đào tạo kế toán: Đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2011

-Đào tạo kế toán thuế: Các sai phạm luật chuyên nghành trong Thanh - Kiểm tra - Quyết toán thuế năm 2011

-Đào tạo kế toán thuế: Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ trong thanh tra quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN năm 2011

-Đào tạo kế toán thuế: Hợp nhất


-Đào tạo kế toán thuế :”Những sai phạm và tổn thất kinh tế trong thanh - kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN năm 2011"Bài viết liên quan

- Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

-Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

-Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

-Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế

-Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

-Công văn 4451/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

-Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

-Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

-Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

-Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

-Công văn của Tổng cục Thuế số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Design Web GGO