Thuế nhà thầu


Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
-------------

Số: 15743/BTC-CST
V/v trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số phản ánh từ các đơn vị về việc xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu và thuế nhà thầu nộp thay cho nhà cung cấp nước ngoài đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.2.5 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu;

Căn cứ khoản 2 Mục II Phần A, khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, thì:

1. Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài trả tiền bản quyền cho nội dung phim để được phát sóng bộ phim mà việc phát sóng phụ thuộc vào thời gian và số lần nhất định thì tiền bản quyền trả cho việc sử dụng nội dung phim không phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu. Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nộp thuế Nhà thầu thay cho nhà cung cấp nước ngoài theo quy định trên trị giá tiền bản quyền trả cho việc sử dụng nội dung phim.

2. Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài trả tiền bản quyền cho nội dung phim để được phát sóng bộ phim mà việc phát sóng không phụ thuộc vào thời gian và số lần nhất định thì tiền bản quyền trả cho việc sử dụng nội dung phim phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu. Doanh nghiệp Việt Nam không phải nộp thuế Nhà thầu thay cho bên nước ngoài trên trị giá tiền bản quyền trả cho việc sử dụng nội dung phim.

Bộ Tài chính thông báo để cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công ty TNHH TM-DV Quảng Cáo T.N&K (trả lời văn bản số 99/CV-11 ngày 10/06/2011);
- Công ty CP phim Thiên Ngân (trả lời văn bản số 09/9-2011/PTN ngày 09/09/2011);
- Vụ PC, TCHQ, TCT;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Bài viết liên quan

- Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

-Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

-Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

-Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế

-Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

-Công văn 4451/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

-Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

-Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

-Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

-Công văn của Tổng cục Thuế số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

-Công văn 5253/TCT-CS: chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Design Web GGO