Câu lạc bộ kế toán CENSTAF


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN-THUẾ CENSTAF GROUP

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN CENSTAF

 
-    Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU,  ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – THUẾ CENSTAF ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ như sau:
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1:   Mục đích

              Tạo một sân chơi có tổ chức, cuộc chơi có sự thi đấu tạo sự tương tác, rèn luyện phát huy, lan tỏa,cộng hưởng, công bằng mang lại những giá trị hữu ích cho tất cả thành viên gia.

Điều 2:    Chức năng và nhiệm vụ

-       Tổ chức hội thảo theo Ban quản lý Câu lạc bộ quyết định thực hiện (nội bộ và có sự tham gia của DN) định kỳ cho tất cả thành viên trong Câu lạc bộ.

-       Tổ chức rèn luyện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cần thiết trong ngành nghề kế toán-kiểm toán-thuế các cuộc thi liên quan.

-       Tổ chức giao lưu với các đơn vị, câu lạc bộ ngoài Censtaf Group.

Điều 3:

Câu lạc bộ  hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Ban chấp hành và chịu sự giám sát về mặt chuyên môn, nội dung hoạt động Ban quản lý Câu lạc bộ.
 

CHƯƠNG II - THÀNH VIÊN

Điều 4:   Đối tượng tham gia
             
Tất cả các thành viên quan tâm, yêu thích  nghề kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính.  Bao gồm học sinh, sinh viên và người đi làm, các chủ doanh nghiệp, khởi nghiệp, giám đốc, quản lý, nhân viên kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính.
 
Điều 5:    Thủ tục tham gia

Người xin gia nhập Câu lạc bộ phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký gia nhập Câu lạc bộ và nộp lại cho Ban quản lý Câu lạc bộ. Việc kết nạp thành viên mới sẽ được xem xét tiến hành sau khi Ban quản lý Câu lạc bộ nhận được đơn xin gia nhập trong thời gian 10 ngày.
 
Điều 6:    Nhiệm vụ của thành viên

−   Tôn trọng, chấp hành Quy chế, giữ gìn tư cách thành viên Câu lạc bộ.

−   Tham gia tích cực các công việc và hoạt động của Câu lạc bộ.

−   Tuyên truyền, phát triển thành viên Câu lạc bộ, bảo vệ danh dự và uy tín của Câu lạc bộ và của Censtaf Group.

−   Đoàn kết, tương trợ với các thành viên trong Câu lạc bộ. 

Điều 7:    Quyền hạn của thành viên

−   Tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Câu lạc bộ; được ứng cử, đề cử vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

−   Được bồi dưỡng về chuyên môn/CN, khuyến khích và tạo điều kiện để phát huy khả năng chuyên môn.

−   Được Câu lạc bộ hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện các ý tưởng và tiến hành tìm hiểu về kế toán- kiểm toán-thuê trong điều kiện và khả năng của Câu lạc bộ.

- Được tham gia rèn luyện tất cả các kỹ năng cần biết, khám phá bí quyết trong lĩnh vực Kế toán- Kiểm toán- Thuế theo nội dung hoạt động của Ban quản lý Câu lạc bộ.

−   Được hưởng những quyền lợi khác do Câu lạc bộ quy định.
 
CHƯƠNG III
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 8:    Nguyên tắc tổ chức

Câu lạc bộ được tổ chức theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân thủ pháp luật nhà nước; các quy chế, quy định của Censtaf Group.
 
Điều 9:    Cơ cấu tổ chức

−   Lãnh đạo, điều hành, quản lý Trung tâm có vai trò cố vấn và phản biện cho Ban quản lý Câu lạc bộ về mặt tổ chức và chuyên môn/CN, kỹ năng cần thiết và phù hợp.

-   Ban chấp hành Câu lạc bộ là do Ban quản lý Câu lạc bộ tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn thực hiện tất cả các yêu cầu của Ban quản lý Câu lạc bộ.

-  Thành viên trong Ban chấp hành Câu lạc bộ là những người đam mê, yêu thích nghề kế toán- kiểm  toán- thuê mong muốn phát triển nghề.
 
Điều 10:  Đại hội thành viên Câu lạc bộ

−   Hội họp thành viên Câu lạc bộ tổ chức 1 năm một lần vào ngày ... tháng ... hàng năm (nhân kỷ niệm ngày thành lập......( nào đó)).

−   Hội họp thành viên câu lạc bộ có nhiệm vụ:

1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động qua một năm và quyết định các chủ trương, chương trình hoạt động năm tiếp theo.

2. Sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.

Các quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có sự đồng ý ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự đại hội.

Số lượng thành viên Ban quản lý của Câu lạc bộ  đề xuất quyết định.

−    Hội họp Câu lạc bộ đột xuất có thể được tổ chức để giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên hoặc uy tín của Câu lạc bộ.

-    Các quyết định của hội họp thành viên Câu lạc bộ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ chỉ có giá trị khi có quyết định chấp thuận của Ban quản lý Câu lạc bộ.
 
Điều 11:  Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ

−   Ban quản lý của Câu lạc bộ là tổ chức lãnh đạo, quản lý và điều hành, đưa ra các quyết định cuối cùng cho tất cả các chương trình và hình thức hoạt động của Câu lạc bộ.

−   Ban chấp hành có nhiệm vụ tổ chức lễ kết nạp thành viên mới.

−  Ban quản lý Câu lạc bộ phải có trách nhiệm về mọi hoạt động của Câu lạc bộ.

−   Ban quản lý có quyền ra quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật các cá nhân, tổ chức theo quy định tại điều 15 và điều 16 chương V.
 
CHƯƠNG IV
HOẠT ĐỘNG

Điều 12:  Nguyên tắc hoạt động

Mọi hình thức và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ phải đảm bảo thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của Câu lạc bộ (quy định trong điều 2 chương I).
 
Điều 13:  Sinh hoạt định kỳ

Sinh hoạt định kỳ 2 tuần 1 lần (hay theo sự kiện), trong buổi sinh hoạt định kỳ phải có sự tham gia của ít nhất 1 thành viên trong Ban quản lý. Nội dung sinh hoạt phải được Ban quản lý và ban chấp hành thống nhất và thông báo trước cho các thành viên.
 
Điều 14:  Nội dung hoạt động.

- Trao dồi, học hỏi và rèn luyện kỹ năng nghề kế toán – kiểm toán – thuế.
 
+ Kỹ năng chuyên môn: 
+ Kỹ năng thực hành máy tính ( Phương pháp sử dụng máy tính )
+ Trung thực 
+ Khách quan
+ Chính xác
+ Chăm chỉ và cẩn thận.
+ Năng động, sáng tạo trong công việc
+ Khả năng quan sát, phân tích tổng hợp
+ Có tính độc lập trong công việc, đồng thời phải có tính tập thể
+ Khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
+ Yêu thích những con số.
+ Kỹ  năng giao tiếp, ứng xử khéo léo.
+ Kỹ năng nói chuyện qua điện thoại
+ Chịu được áp lực công việc cao, biết cánh quản lý thời gian hiệu quả.
+ Khả năng tư duy tốt
+ Kỹ năng nghe, nói , đọc viết

- Tổ chức các cuộc thi về kỹ năng và tìm hiểu về Censtaf Group

- Tổ chức các chương trình hội thảo, sự kiện

- Các hoạt động từ thiện.

- Và các hoạt động do ban quản lý Câu lạc bộ triển khai, thông qua quyết định thực hiện.
 
CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 15:

Cá nhân và tổ chức tích cực tham gia các hoạt động và có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ thì được đề xuất Ban chấp hành Câu lạc bộ khen thưởng.
 
Điều 16:

Các nhân và đơn vị làm trái mục đích Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ thì tùy theo mức độ mà bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thôi công nhận tư cách thành viên.
 
CHƯƠNG VI
CHẤP HÀNH QUY CHẾ

Điều 17:

−   Thành viên Câu lạc bộ phải thực hiện đúng Quy chế này.

−   Ban quản lý Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này cho toàn thể thành viên Câu lạc bộ.

−   Việc sửa đổi Quy chế này do Ban chấp hành Câu lạc bộ đề nghị, Ban quản lý Câu lạc bộ  quyết định.
 
                                                                                                                                  Chủ tịch câu lạc bộ
                                                                                                                                (Đã ký)
                                                                                                                                  TS. Trần Huy Hoàng
 
Để gia nhập CLB kế toán CENSTAF các bạn hãy Tải phiếu đăng ký tại đây ( click ) sau đó các bạn điền đầy đủ thông tin và gửi lại phiếu đăng ký vào mail tranminhhien.censtaf@gmail.com
 

Bài viết liên quan


Đăng ký học lớp này (Registration class)

* Your name :

 

* Email :

* Telephone :

 

Address :

* Job :

 

* Content :

 

 

Design Web GGO