Chế độ kế toán


Công văn 3173/TCT-KK hướng dẫn thay đổi mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3173/TCT-KK
V/v hướng dẫn thay đổi mã số thuế


Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011


 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15895/CT/KK&KTT ngày 22/6/2011 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thay đổi mã số thuế đối với Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX và các Chi nhánh của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3.3(b,c), Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý Thuế về việc đăng ký thuế quy định:

“b/ Mã số thuế 10 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10) được cấp cho:

Người nộp thuế đều được cấp mã số thuế 10 số, trừ các trường hợp quy định tại điểm 3.3.2 dưới đây được cấp mã số thuế 13 số.

c/ Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13) được cấp cho:


- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, nhà máy của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế (trừ các Chi nhánh của Công ty nước ngoài mà trụ sở chính của Công ty đặt tại nước ngoài);


- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc với Tổng công ty;…”


- Điểm 1,2, Điều 8, Chương I Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định về cấp mã số doanh nghiệp:

“1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp.


2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.”


- Điểm 1,2, Điều 10, Chương I Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng ĐKKD cấp tỉnh:

“1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.”


Căn cứ vào các quy định nêu trên, Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX do Công ty cổ phần hóa dầu PETROLIMEX thành lập (làm chủ sở hữu) không thuộc đối tượng được cấp mã số thuế 13 số.


Trường hợp Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX và các Chi nhánh của Công ty đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế phụ thuộc 13 số theo mã số thuế của Công ty cổ phần hóa dầu PETROLIMEX thì Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX phải làm thủ tục đóng mã số thuế 13 số và làm thủ tục đăng ký lại để được cấp mã số thuế 10 số theo quy định.


Đề nghị Cục Thuế Thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội để hướng dẫn Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX làm thủ tục đóng mã số thuế 13 số của Công ty và của các Chi nhánh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ và làm thủ tục đăng ký mới với Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp mã số doanh nghiệp 10 số (đối với Công ty) và 13 số (đối với các Chi nhánh của Công ty) theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Các cơ quan thuế trực tiếp quản lý Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX và các Chi nhánh của Công ty sau khi thực hiện cấp lại mã số thuế (mã số doanh nghiệp) theo hướng dẫn trên phải thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế đã phát sinh từ các mã số thuế 13 số cũ sang các mã số thuế mới được cấp tương ứng trước khi thực hiện đóng các mã số thuế 13 số cũ.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết và phối hợp với các Cục Thuế liên quan để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ CS, Vụ PC, Cục CNTT (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường
Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

Bài viết liên quan

Design Web GGO