Chế độ kế toán


Công văn 4388/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp khấu trừ khi DN có vi phạm chế độ kế toán


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                               TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ


Hoc ke toan
Dao tao ke toanThuc hanh ke toan

                                                      

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

          Số: 4388/TCT-CS
     V/v phương pháp khấu trừ thuế  

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp


Triển khai công văn số 1193/CT-KTT ngày 28/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi doanh nghiệp có vi phạm chế độ kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 1.1, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầu tư chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương án khấu trừ thuế…”


Trường hợp Chi nhánh Đồng Tháp Công ty TNHH Cargill Việt Nam thực hiện chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC tương đối đầy đủ và rõ ràng, nhưng có vi phạm tự ý thay đổi ký hiệu, tên tài khoản mà không đăng ký với Bộ Tài chính và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, sau khi nộp đủ số tiền phạt vi phạm của cơ quan có thẩm quyền và khắc phục xong vi phạm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán, có đủ căn cứ xác định doanh thu, chi phí, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào thì Chi nhánh Đồng Tháp Công ty TNHH Cargill Việt Nam được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT và áp dụng quy định về đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình thực tế để giải quyết theo đúng quy định.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Bài viết liên quan

Design Web GGO