Chế độ kế toán


Công văn 9727 BTC-TCT về việc về việc hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại


 

BỘ TÀI CHÍNH

-------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2011

 
Kính gửi:  Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

           
Trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính nhận được nhiều đơn của các doanh nghiệp gửi đến khiếu nại các Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 của Cục Thuế các tỉnh và Chi cục Thuế thuộc các Cục Thuế. Đơn của người nộp thuế gửi đến cơ quan Thuế thuộc thẩm quyền nhưng thời gian gửi đơn khiếu nại lần 2 đã quá thời gian quy định.

 

Cơ quan Thuế căn cứ theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/5/2005 trả lời không thụ lý giải quyết những đơn này. Người nộp thuế tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan, hoặc cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

           

Tuy nhiên, tại Điều 3, Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của mình, nếu thấy trái pháp luật thì kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh phát sinh khiếu nại”.

 

            Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp:

           

1. Khi nhận đơn khiếu nại (đơn khiếu nại lần 1, đơn khiếu nại lần 2) quá thời hạn khiếu nại theo quy định hoặc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo Khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/5/2005 cần xem xét: nếu thấy nội dung giải quyết vụ việc trước đó chưa đúng một phần hoặc toàn bộ thì xử lý lại theo Điều 3 - Luật Khiếu nại, tố cáo.

           

            2. Nếu thấy nội dung giải quyết vụ việc phát sinh là do bất cập về mặt chính sách thì báo cáo Bộ Tài chính và giải quyết theo chỉ đạo của Bộ.

 

            Khi xem xét giải quyết theo điểm 1 và 2 nêu trên cần nêu rõ đơn đã quá thời hạn nhưng do quyết định giải quyết trước đó chưa đúng một phần hoặc toàn bộ hoặc do bất cập về mặt chính sách đã có chỉ đạo của Bộ nên xem xét xử lý lại. Cơ quan Thuế đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 và lần 2 tự điều chỉnh lại Quyết định đã ban hành (Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 hoặc lần 2).

 

            Bộ Tài chính yêu cầu đồng chí Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                   THỨ TRƯỞNG

- Vụ PC, Vụ CS - TCT;                                                                      ( đã ký )

- Vụ PC, CST - Bộ Tài chính;                                                           

- Lưu: VT, TCT (VT, KTNB2b).Huệ                                       Đỗ Hoàng Anh  Tuấn                                                                                                                    

                                                                                              

Hoc ke toan - Dao tao ke toan - Thuc hanh ke toan

Bài viết liên quan

Design Web GGO