Chế độ kế toán


Thay đổi năm tài chính


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                               TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ


                                 
Học kế toán - Thực hành kế toán - Đào tạo kế toán                


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

              Số: 356/TCT-CS
      V/v Thay đổi năm tài chính.

                              Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2011

 

                                      Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Wacoal

Ngày 3/12/2010, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/2010 ngày 29/11/2010 của Công ty TNHH Việt Nam Wacoal về đăng ký thay đổi năm tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Kỳ kế toán:

Bộ Tài chính có công văn số 6718/BTC-CĐKT ngày 11/6/2008 về đăng ký chuyển đổi niên độ kế toán trả lời Công ty TNHH Việt Nam Iritani. Tổng cục Thuế photo đính kèm để Công ty tham khảo và liên hệ với Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

2. Kỳ tính thuế:

Tại điểm 2 phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 đã hướng dẫn về kỳ tính thuế như sau: “2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.”

Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Wacoal đang trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đăng ký thay đổi kỳ tính thuế theo năm dương lịch sang áp dụng kỳ tính thuế theo năm tài chính chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Tổng cục Thuế ghi nhận và đã tổng hợp trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008. Dự thảo Thông tư đang đăng trên Web của Bộ Tài chính để lấy ý kiến.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ Việt Nam Wacoal biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC - TCT(2b);
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Các khóa đào tạo kế toán thuế:

-Báo cáo tài chính - Các sai phạm thường gặp khi lập BCTC năm 2011 & 2012

-Đào tạo kế toán thuế: "Các sai phạm thường gặp trong doanh nghiệp Xây Lắp khi quyết toán thuế TNDN năm 2012"

-Đào tạo kế toán thuế: "Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN năm 2012"


-Đào tạo thuế: "Quản lý thuế - Sai một ly, đi một dặm"


-Đào tạo kế toán thuế: "Chi phí hợp lý - Chi phí bất hợp lý: Nghệ thuật xử lý trong quyết toán thuế"


-Đào tạo kế toán thuế: "Phòng tránh và phát hiện những sai sót trước khi nộp BCCTC và Quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN"


-Đào tạo kế toán trưởng: "Cảnh báo những sai phạm luật chuyên ngành"

-Đào tạo kế toán trưởng:”Hợp nhất báo cáo tài chính - Các sai phạm DN thường gặp khi lập báo cáo tài chính"

-Đào tạo kế toán: Đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2012

-Đào tạo kế toán thuế: Các sai phạm luật chuyên nghành trong Thanh - Kiểm tra - Quyết toán thuế năm 2012

-Đào tạo kế toán thuế: Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ trong thanh tra quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN năm 2012


-Đào tạo kế toán thuế :”Những sai phạm và tổn thất kinh tế trong thanh - kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN năm 2012"

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO