Chế độ kế toán


Thông tư 165/2011/TT-BTC


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                               TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ


                                  
Học kế toán - Thực hành kế toán - Đào tạo kế toán                 


­BỘ TÀI CHÍNH

Số: 165/2011/TT-BTC  

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011


THÔNG TƯ

Bãi bỏ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính công bố:


Điều 1.
Bãi bỏ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài chính ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt. Kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2011 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các trường hợp đã thực hiện đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên giấy theo đơn giá quy định tại Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC thì thanh quyết toán kinh phí theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC.


Điều 2.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.


Điều 3.
Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO