Đào tạo kế toán tổng hợp


Dạy kế toán tổng hợp

Khóa học "Kế toán tổng hợp" một trong những khóa học dành cho các bạn học viên mới bắt đầu học kế toán, hay các bạn học viên đã học lý thuyết kế toán nhưng lượng kiến thức về mặt lý luận này còn quá hổng. Với khóa học "Kế toán tổng hợp chuyên sâu" các học viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận cần thiết nhất cho một kế toán tổng hợp, kế toán thuế trước khi chuyển sang khoá đào tạo nghề kế toán.


NỘI DUNG KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 

-         Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước: gồm phương pháp hạch toán tăng giảm vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước.

 

-         Kế toán nguyên vật liệu, hàng hoá: gồm phương pháp hạch toán tăng giảm nguyên vật liệu, các phương pháp xuất nguyên vật liệu.

 

-         Kế toán tài sản cố định: gồm phương pháp hạch toán tăng giảm tài sản cố định, điều kiện ghi nhận là tài sản cố định, và các phương pháp khấu hao tài sản cố định.

 

-         Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: gồm phương pháp hạch toán lương và các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN.

 

-         Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: gồm kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán giá vốn, kế toán chi phí và hoạt động tài chính, kế toán chi phí và thu nhập khác: kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp,...

 

-         Kế toán báo cáo tài chính: gồm phương pháp lập báo cáo tài chính : bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân.

 

THỜI LƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

- Học ban ngày: 15  buổi (1buổi = 3h).

 

- Học buổi tối : 15 buổi (1buổi = 3h).

 

Học viên có thể chủ động lựa chọn thời gian học phù hợp với quỹ thời gian của bản thân (Ca buổi sáng, buổi chiều và buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

 
 

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP HỌC

 
 

       Phòng học lý thuyết của CENSTAF  tại Số 6, Vũ Ngọc Phan,Đống Đa, HN.

Bài viết liên quan

Design Web GGO