Đào tạo kỹ năng mềm


Kỹ năng giảng dạy

    Khai giảng : 2010
   Thời gian học : 10 ngày
    Học phí : Liên hệ

Chi tiết khóa học :
 - Phương pháp đào tạo: học viên là là trung tâm
- Các phương pháp đào tạo người lớn
- Cánh học của người lớn và tre em
- Quy trình học qua trải nghiệm
- Thiết kế chương trình đào tạo
- Thái độ người giảng viên
- Các kỹ năng cần thiết của giảng viên

Bài viết liên quan

Design Web GGO