Lĩnh vực hoạt động


Chính sách thuế TNDN

12/11/2012 1:31:51 PM

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2011

 
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được ý kiến vướng mắc của một số Cục thuế và Doanh nghiệp về việc hạch toán khoản chi phí thường xuyên trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT – BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế TNDN:

“IV. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...”

- Tại Điểm 2.27; Điểm 2.30, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT – BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN:

“2.27. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế”.

“2.30. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định”.

- Tại Điểm g, Khoản 2, Điều 3, Phần B, Thông tư số 203/2009/TT – BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động”.

Trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh có phát sinh các khoản chi phí thường xuyên (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm 1, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT – BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì được xác định là khoản chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp kết quả kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh bị lỗ thì được chuyển lỗ theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ./.

 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Samsung Electronics VN
(Địa chỉ:KCN Yên Phong I, Xã Yên Trung,
Huyện Yên Phong, Bắc Ninh);
- Vụ Pháp chế - Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCT (VT, CS (4b)).Trâm

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO