Lĩnh vực hoạt động


Công văn 4504/TCT-CS về việc chênh lệch đánh giá lại TSCĐ

1/30/2012 11:04:10 AM

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

___________________

 

Số: 4504/TCT-CS

V/v chênh lệch đánh giá lại TSCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

 

Trả lời công văn số 2389/CT-TTr2 ngày 31/8/2011 của Cục Thuế thành phố Đà Nằng đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ như sau:

“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây

- TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp mua lại nhà và đất ở đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất không phải tính khấu hao.

- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.”

- Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất lâu dài để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất có đưa giá trị quyền sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không được trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất theo chế độ quy định thì khoản chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất tạm thời chưa phải tính thuế TNDN. Trường hợp sau khi góp vốn, doanh nghiệp lại tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tiếp tục mang quyền sử dụng đất đi góp vốn cho đơn vị khác thì doanh nghiệp nhận vốn góp phải kê khai và nộp thuế TNDN.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì doanh nghiệp không được trích khấu hao đối với TSCĐ là quyền sử dụng đất lâu dài; chênh lệch do đánh giá lại quyền sử dụng đất lâu dài để góp vốn và bên nhận quyền sử dụng đất có đưa giá trị quyền sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không được trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất tạm thời chưa phải tính thuế TNDN. Do đó, việc Công ty tính số lỗ này vào thu nhập khác là chưa có cơ sở pháp lý.

            Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết. Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC (TCT);

- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO