Lĩnh vực hoạt động


Công văn 5976/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu vật tư để phục vụ sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu

12/20/2011 3:59:16 PM

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------

Số: 5976/TCHQ-TXNK
V/v: hoàn thuế NK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Vico
(Số 94, Đường 208, An Đông, An Dương, TP. Hải Phòng)

 

 

Trả lời công văn số 2011-10.28 ngày 28/10/2011 của Công ty TNHH Vico đề nghị hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu vật tư để phục vụ sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về thủ tục đối với trường hợp sản phẩm được bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu thì Công ty CP đầu tư thương mại Thái Bình (TP. Hồ Chí Minh) không phải thông báo định mức, đăng ký danh mục nguyên liệu nhập khẩu, danh mục sản phẩm xuất khẩu theo hình thức SXXK. Công ty TNHH Vico (doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩu) chịu trách nhiệm thực hiện các công việc này.

2. Về điều kiện và hồ sơ hoàn thuế

Theo quy định tại điểm c7 Khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoàn chỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài. Sau khi doanh nghiệp mua sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng sản phẩm thực xuất khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như nêu tại điểm c.5 khoản này.

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

3. Về thời hạn thanh toán.

Tại điểm c khoản 2 Điều 132 và d.2 khoản 6 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC đã hướng dẫn xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vico biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO