Lĩnh vực hoạt động


Công văn 804/TCT-DNL về cách ghi hóa đơn và khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng

5/4/2012 10:09:30 AM

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 804/TCT-DNL
V/v cách ghi hóa đơn và khấu trừ hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4204/EVN-TCKT ngày 14/11/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu vướng mắc về việc cách ghi hóa đơn và thanh toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hợp đồng tư vấn quản lý Dự án Lập quy hoạch khai thác tiềm năng thủy điện tại Campuchia, Lào và quy hoạch đầu nối lưới điện ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia theo hợp đồng số 02/2010/EVN-EVNI-KH. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1b Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Tại Điểm 1.2c1 Mục III Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.”

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của EVN tại Điều 3, Điều 4 Hợp đồng số 02/2010/EVN-EVNI-KH ký ngày 15/06/2010 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) thì: EVN thuê EVNI thực hiện các công việc Tư vấn quản lý Dự án Lập quy hoạch khai thác tiềm năng thủy điện tại Campuchia, Lào và quy hoạch đấu nối lưới điện ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, giá trị hợp đồng tạm tính là 1,69 tỷ đồng đã bao gồm thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT, do đó:

- Đối với EVNI: phải lập và giao hóa đơn GTGT cho EVN theo quy định đối với giá trị dịch vụ tư vấn quản lý dự án thuộc phạm vi hợp đồng số 02/2010/EVN-EVNI-KH. Việc xác định đối tượng chịu thuế, thuế suất, kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT.

- Đối với EVN: Căn cứ theo Thông tư số 63/TB-VPCP ngày 23/03/2011 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 2689/QĐ-BCT ngày 21/05/2010 của Bộ Công thương và theo báo cáo của EVN tại công văn số 4204/EVN-TCKT ngày 14/11/2011, công văn số 1977/EVN-TCKT ngày 08/06/2011 thì EVN được Bộ Công thương giao nhiệm vụ thay mặt Bộ Công thương thực hiện dự án Quy hoạch khai thác tiềm năng thủy điện tại Lào, Campuchia và Quy hoạch đấu nối lưới điện ba ước Việt Nam - Lào - Campuchia. Kinh phí thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thanh toán cho EVN, do đó EVN không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của dịch vụ tư vấn quản lý dự án do EVNI cung cấp, số thuế đầu vào này được tổng hợp vào chi phí quản lý dự án do NSNN hoàn trả.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS, KK (TCT);
- Lưu: VT, DLN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


Bài viết liên quan

Design Web GGO