Lĩnh vực hoạt động


Công văn 984/TCT-TNCN về thời điểm tính giảm trừ gia cảnh và bù trừ và hoàn thuế thu nhập cá nhân

12/29/2011 1:34:19 PM

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 984/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 493/CT-TNCN ngày 10/03/2010 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi phản ánh một số vướng mắc về thời điểm tính giảm trừ gia cảnh và thủ tục bù trừ hoặc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm tính giảm trừ gia cảnh.

Tại điểm 3.2, mục I công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đã hướng dẫn: "Để đảm bảo quyền lợi của đối tượng nộp thuế, trường hợp khi quyết toán thuế, cá nhân mới nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì vẫn được tính giảm trừ".

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3124/BTC-TCT ngày 15/3/2010 về quyết toán thuế TNCN năm 2009. Theo đó, các tổ chức trả thu nhập và cá nhân được phép nộp hồ sơ quyết toán thuế đến hết ngày 31/5/2010.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên: trường hợp người nộp thuế nộp bản đăng ký và hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho năm 2009 cùng với nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trước ngày 01/06/2010 thì năm 2009 sẽ vẫn được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

2. Về bù trừ và hoàn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế đang nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn về việc bù trừ, hoàn trả thuế TNCN cho cá nhân thông qua tổ chức trả thu nhập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO