Lĩnh vực hoạt động


Công văn 993/TCT-KK về kê khai tờ khai thuế bổ sung

5/4/2012 3:18:33 PM

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 993/TCT-KK
V/v kê khai tờ khai thuế bổ sung

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon
- Cục thuế tỉnh Bình Dương

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 001/11.11 ngày 4/11/2011 và số 001/12.11 ngày 13/12/2011 của Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon đề nghị hướng dẫn về việc kê khai tờ khai thuế bổ sung. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 34 Luật Quản lý thuế quy định: “Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế”

Tại Điểm 5.1 Mục I, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Khoản 5, Điều 9, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định: “Ngườ nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Trường hợp ngày 01/03/2011 Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNDN và đến ngày 17/5/2011 Doanh nghiệp nộp tờ khai bổ sung thuế TNDN. Tại thời điểm kê khai bổ sung Cục thuế và các cơ quan có thẩm quyền chưa có quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp thì doanh nghiệp được kê khai bổ sung. Việc kê khai bổ sung làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp xử lý theo quy định pháp luật về thuế. Về số liệu, chứng từ phát sinh làm tăng hoặc giảm số thuế thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để được hoàn số thuế nộp thừa đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn lập, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường


Bài viết liên quan

Design Web GGO