Lĩnh vực hoạt động


Chính sách thuế TNCN

12/11/2012 1:28:12 PM

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 1707/CT-HTr ngày 8/12/2010 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam hỏi về chính sách thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai thuế

Về việc khai thuế tháng và khai quyết toàn thuế thu nhập cá nhân Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số 2970/TCT-TNCN ngày 20/7/2009.

2. Đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh

Tại khoản 3.1.9, Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh”.

Theo hướng dẫn nêu trên trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc hoặc nơi kinh doanh không phải đăng ký lại việc giảm trừ gia cảnh mà chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế nơi cá nhân đến làm việc hoặc kinh doanh biết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Hà Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO