Lĩnh vực hoạt động


Giải đáp thắc mắc về tính chi phí lương tháng 13 và 14

9/8/2011 4:07:41 PM

Hỏi:

Xin được tư vấn về chi phí lương tháng 13 và 14 để tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:
Năm 2009 và 2010 công ty tôi có chi trả mỗi năm là hai tháng lương cho CBCNV và đã đưa vào chi phí trước khi tính thuế TNDN Trong các hợp đồng lao động Công ty Ko ghi cụ thể mức việc này.Nhưng trong Quy chế trả lương Công ty có ghi " Tùy vào kết quả kinh doanh hàng năm Hội đồng thành viên công ty sẽ quyết định mức thưởng hàng năm khi họp hội đồng viên "  . Hiện Thanh tra thuế xuất toán chi phí lương của tháng 14 và nói đó là phần thưởng phải  chi bằng lợi nhuận sau thuế . Tôi đã giải thích bằng quy chế trả lương nhưng ko được chấp thuận
Vây em rất mong ban tư vấn thuế CENSTAF tư vấn thêm kiến thức và các lý lẽ để thuyết phục thanh tra thuế .


Đáp:

Qua câu hỏi bạn gửi CENSTAF có vài ý kiến như sau:

1/ Vì cty bạn là cty TNHH tư nhân nên cty bạn được chi lương tháng 13 tính vào chi phí được trừ trong QT thuế TNDN trên cơ sở phải qui định trong HĐLĐ hoặc TƯLĐTT hoặc qui chế trả lương của cty được HĐTV phê duyệt.

2/ Đối với cty 100% vốn nhà nước mà trước đây gọi là DNNN thì khi chi quĩ lương được duyệt chưa hết sẽ được chi bổ sung lương (có thể được thêm mấy tháng lương) và được tính hết vào chi phí được trừ vì các tháng lương bổ sung đó vẫn nằm trong quĩ lương của cty.

3/ Đối với các DNNQD chưa thấy có văn bản nào cho chi lương tháng 14 do đó nếu cty muốn chi cho NLĐ thì cần phải xây dựng chính sách lương năng suất, hiệu quả để từ đó làm cơ sở chi và phải xây dựng thành qui chế lương năng suất, hiệu quả do HĐTV duyệt có qui định trong HĐLĐ hoặc TƯLĐTT. Khi cty KD hiệu quả, TGĐ căn cứ vào thẩm quyền và chính sách cty để chi cho NLĐ phù hợp với pháp luật lao động về tiền lương, tiền công sẽ được tính vào chi phí được trừ nếu chi lương tháng 14 như cty bạn thì cơ quan kiểm tra tưởng rằng đó là khoản thưởng mà theo qui định thì thưởng phải lấy từ quĩ khen thưởng hay LN sau thuế để chi (có nghĩa là cty bị xuất toán).

Bạn phải lưu ý là khoản chi tháng 14 của cty bạn phải mang tính chất tiền lương, tiền công như hướng dẫn trên mới phù hợp với luật chuyên ngành (BLLĐ) khi đó mới được tính vào chi phí được trừ.

Vậy CENSTAF có vài lời giải thích để bạn hiểu sâu hơn về chính sách thuế có liên quan đến luật chuyên ngành thì phải tuân thủ luật chuyên ngành (phải đúng luật chuyên ngành) thì PL thuế TNDN mới chấp nhận được.

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Ban Tư vấn Thuế CENSTAF GROUP

Bài viết liên quan

Design Web GGO