Lĩnh vực hoạt động


Hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA.

12/11/2012 1:34:25 PM

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/BTC-TCT
V/v hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA.

Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 2011
 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số đơn vị đề nghị hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại có đủ điều kiện về thủ tục, đúng đối tượng được hoàn thuế GTGT nhưng không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC và Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thì:

- Các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiện công tác kế toán theo quy định của Luật Kế toán, hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thực hiện dự án ODA không hoàn lại, đủ thủ tục, đúng trường hợp được hoàn thuế GTGT thì Cục Thuế giải quyết hoàn thuế cho các đơn vị theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam (trừ trường hợp pháp luật quy định cho phép không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) thì Cục Thuế đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ Chế độ KT và Kiểm toán;
- Lưu: VT, TCT [VT, CS(3b), PC(2b), KK].Ngọc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 
 

Bài viết liên quan

Design Web GGO