Lĩnh vực hoạt động


Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm salonpas

12/11/2012 1:36:08 PM

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011
 
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 5359/CT-KT1 ngày 05/11/2010 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm salonpas, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.11 mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "2.11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ôtô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác;

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin, sinh phẩm y tế, nước cất đã pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế" thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo hướng dẫn trên, sản phẩm salonpas của Công ty TNHH Dược phẩm Hisamtisu Việt Nam nếu đã được Cục quản lý Dược Việt Nam (Bộ Y tế) công nhận là thuốc chữa bệnh thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết.
 
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO