Lý thuyết kế toán


Đào tạo lý thuyết kế toán

      CENSTAF liên tục khai giảng các khóa đào tạo lý thuyết kế toán tại văn phòng Trung tâm Đào tạo kế toán. Địa chỉ: Tầng 3 số 6 - Phố Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội. Khóa đào tạo lý thuyết kế toán này được thiết kế nhằm bổ trợ lượng kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất cho người học trước khi học thực hành nghề kế toán.

       Để đảm bảo được chất lượng cũng như đáp ứng được nhu cầu của học viên, CENSTAF đã thiết kế giáo trình hết sức ngắn gọn và xúc tích. Học viên sẽ được học 12 buổi lý thuyết, mỗi buổi 2.5 tiếng. Khóa học được khai giảng liên tục 2 tuần / 1 lần vào các chiều 2,4,6 lúc 14h - 16h30 và tối cũng 2,4,6 từ 18h - 20h30, mỗi lớp chỉ 10-15hv.

Nội dung của khoá học lý thuyết kế toán như sau:


" NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CĂN BẢN VÀ CỐT LÕI"


Buổi 1:

Phần I:  BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

I. Bản chất của hạch toán kế toán

1. Khái niệm.

2. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

2.1. Các khái niệm

2.2. Các nguyên tắc kế toán

II. Đối tượng kế toán

1.     Tài sản (vốn)

2.      Nguồn hình thành tài sản ( Nguồn vốn)

3.      Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Buổi 2:

Phần II: CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

I. Phương pháp chứng từ kế toán

1. Khái niệm.

2. Nội dung cơ bản của bản chứng từ kế toán

       - Yếu tố bắt buộc

       - Yếu tố bổ sung

3. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

4. Vai trò, vị trí của phương pháp chứng từ kế toán

5. Các loại chứng từ kế toán

II. Phương pháp tính giá

1. Khái niệm

2. Yêu cầu

3. Nguyên tắc tính giá                ( Nguyên tắc giá gốc)

4. Tính giá trị tài sản

4.1. Tính giá trị tài sản nhập kho, nhận về

      - Giá trị vật tư, hàng hoá nhập kho

      - Giá trị tài sản nhận về.

            + Do mua ngoài

            + Do nhận vốn góp liên doanh

      - Giá thành sản phẩm nhập kho

4.2. Tính giá trị tài sản xuất kho

     - Phương pháp NT- XT

     - Phương pháp NS – XT

     - Phương pháp bình quân

           + Bình quân cả kỳ dự trữ

           + Bình quân liên hoàn

     - Phương pháp giá hạch toán

 

Buổi 3,4: Phương pháp tài khoản kế toán

1.Tài khoản kế toán

1.1. Khái niệm:

1.2. Kết cấu của TKKT

     - Kết cấu tài khoản kế toán

     - Nguyên tắc xây dựng tài khoản kế toán

     - Kết cấu của một số nhóm tài khoản cơ bản:

1.3. Phương pháp ghi chép trên TKKT

     - Phương pháp ghi đơn

     - Phương pháp ghi kép

     - Khái niệm ghi kép

     - Quan hệ đối ứng tài khoản

     - Định khoản:

2. Hệ thống tài khoản kế toán

 2.1. Khái niệm

 2.2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp thống nhất hiện hành

 - Đặc trưng: bao gồm 9 loại và loại TK ngoài bảng ( Loại 0)

 - Phân loại TK

              + TK tổng hợp (TK cấp 1)

              + TK phân tích ( TK cấp 2)

- Cách đánh số hiệu

IV. Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

1.            Khái niệm

2.            Hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán

3.            Hệ thống báo cáo tài chính

(Buổi 3 lý thuyết, Buổi 4  - Bài tập thực hành phần định khoản)

 

Buổi 5:

Phần III: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP 

I. Kế toán quá trình mua hàng

1.            Chứng từ sử dụng

2.            Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán

3.            Tài khoản sử dụng: (những TK liên quan đến quá trình mua hàng )

4.            Phương pháp hạch toán

(Làm BT )

 

Buổi 6,7

II. Kế toán quá trình sản xuất

1.     Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.1.         Chứng từ sử dụng

1.2.         Tài khoản sử dụng

1.3.         Phương pháp hạch toán

2.     Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.         Nội dung chi phí NCTT:

2.2.         Chứng từ sử dụng

2.3.         Tài khoản sử dụng

2.4.         Phương pháp hạch toán

3.     Kế toán chi phí sản xuất chung

3.1.         Nội dung chi phí

3.2.         Chứng từ sử dụng

3.3.         Tài khoản sử dụng

3.4.         Phương pháp hạch toán

4.     Kế toán tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

4.1           Tài khoản sử dụng

4.2.          Phương pháp hạch toán

Buổi 8,9,10

III. Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

1.     Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm

1.1.          Chứng từ sử dụng

1.2.          Tài khoản sử dụng

1.3.          Phương pháp hạch toán

1.4.          Hạch toán khấu trừ thuế GTGT

2.     Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.1.          Chứng từ sử dụng

2.2.          Tài khoản sử dụng

2.3.          Phương pháp hạch toán

3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

3.1.          Tài khoản sử dụng

3.2.          Phương pháp hạch toán

4. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính

4.1.          Tài khoản sử dụng

4.2.          Phương pháp hạch toán

 

5. Kế toán thu nhập và chi phí khác

5.1.         Tài khoản sử dụng

5.2.         Phương pháp hạch toán

6. Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành

6.1.         Tài khoản sử dụng

6.2.         Phương pháp hạch toán

7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

7.1.         Tài khoản sử dụng

7.2.         Phương pháp hạch toán

 

Buổi 11,12 :

Phần IV. HƯỚNG DẪN GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

     1. Các hình thức kế toán

     2. Báo cáo tài chính

Buổi 13. Kiểm tra cuối khoá


Chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh!


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

( CENSTAF )

Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.

Tel:  0904. 698. 489 - 0977. 099. 088


CENSTAF – NƠI BẠN GỬI CHỌN NIỀM TIN!........................................................................................................................................................................................................
Học kế toán | Thực hành kế toán | Dịch vụ thuế | Tư vấn thuế | Dịch vụ kế toán thuế | Tư vấn quản lý điều hành | Học kế toán trưởng


Bài viết liên quan

Design Web GGO