Thực hành kế toán


Thực hành kế toán tổng hợp, kế toán thuế thực tế trong các loại hình Doanh Nghiệp

Sau khi hoàn tất  khoá học này, bạn sẽ:

-    Nắm bắt được các kiến thức về hoạt động sxkd trong DN đặc biệt về hoạt động sản xuất mua bán hàng hóa và hoạt động ngoại thương (Hợp đồng XNK; các điều kiện giao hàng quốc tế thường gặp: FOB, C&F (CFR), CIF,… Vận tải quốc tế, bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế bằng T/T & L/C).
-    Hiểu và có kỹ năng tốt về tổ chức công tác kế toán trong DNKD XNK một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,TNCN…đặc biệt là phương pháp tính giá thành trong DNSX-DV, chênh lệch TGHĐ trong hoạt động TM XNK).
-    Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động SXKD, XNK quan trọng như thế nào, biết sử dụng những thông tin về hoạt động ngoại thương kế toán trong quan hệ mua bán hàng hoá quốc tế cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.
-    Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật quốc tế, luật thuế GTGT, TNDN, TNCN, XNK và các luật có liên quan trong hoạt động SXKD.

Đối tượng tham dự khóa thực hành kế toán

-    Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, KTT tại các DNXNK & các cán bộ kế toán tại các loại hình DN khác.
-    Các cá nhân yêu thích nghề kế toán trong DN.
-    Các bạn sinh viên đang theo học kế toán.

Thời gian học khóa thực hành kế toán thuế: 25 – 30 buổi. Học viên có thể lựa chọn và đăng ký với giáo viên theo ca vào các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật).     Sáng: từ 8h15 - 11h15; Chiều: từ 14h - 17h; Tối: từ 18h - 20h30

 

Nội dung khóa đào tạo kế toán tổng hợp


1. Từ buổi 1 - 2 hệ thống lại lý thuyết về kế toán trong doanh nghiệp.
- Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay
- Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong File “Văn bản pháp luật” gửi cho học viên
- Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán …)
- Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ ..)
- Chi phí kế toán, chi phí thuế …
- Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN (Quy trình sản xuất, HĐ ngoại thương, các điều kiện giao hàng FOB, CIF …, vận tải, bảo hiểm quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế L/c, TT…)
- Tiền tệ và hạch toán tỷ giá trong doanh nghiệp TM XNK (nguyên tắc ghi nhận và hạch toán tỷ giá, chênh lệch tỷ giá…)
- Sơ đồ kế toán tổng quát các hoạt động trong doanh nghiệp
- Quy trình quản lý kho trong doanh nghiệp.
- Kế toán nhập xuất kho NVL, CCDC phục vụ sản xuất ( Xây dựng định mức sản xuất và phương pháp tính giá xuất kho..)
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ( Các hình thức trả lương, Các khoản trích theo lương…)
- Kế toán tính toán và phân bổ chi phí SXC và tính giá thành sản phẩm sản xuất
- Kế toán nhập khẩu hàng hoá, kế toán mua bán hàng không qua kho, hàng đại lý
- Kế toán xuất khẩu hàng hoá..
- Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN
- Kế toán các khoản thuế trong DN
- Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt


2. Buổi 3: Hướng dẫn học viên lập tờ khai thuế GTGT tháng:
           + Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp
           + Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào    
           + Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
           + Lập tờ khai thuế GTGT tháng
           + Lập điều chỉnh thuế GTGT tháng ( trong trường hợp sai sót ..)


3. Từ buổi thứ 4 - 6 hướng dẫn học viên:
- Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán các khoản mua vào, bán ra, chi phí.
- Hướng dẫn kế toán thanh toán với người mua, người bán nước ngoài, tỷ giá và CLTG.
- Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán
- Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..
- Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.


4. Buổi 7 hướng dẫn học viên:
- Nhập dữ liệu ngân hàng bằng tiền VNĐ, ngoại tệ vào sổ kế toán
- Lập bảng tính tỷ giá ngoại tệ, cách thức đối chiếu giữa BTG với SPKH
- Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH


5. Buổi 8 hướng dẫn học viên:
    - Hướng dẫn và lập các bút toán cuối kỳ:
           +Tính lương và các khoản trích theo lương,
           +Trích khấu hao TSCĐ.
           + Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn.
           + Lập hợp chi phí NVL, CP NCTT, CP SXC
           + Giá thành thành phẩm nhập kho.
           + Giá vốn thành phẩm, hàng hóa xuất bán.
           + Lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
- Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán và các thao tác phím


6. Từ buổi 9 - 12 hướng dẫn học viên
- Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DM NVL, Hàng hóa, Thành phẩm, CCDC.
- Hướng dẫn học viên lập bảng kê tính trị giá vốn NVL, CCDC, hàng hóa NK, XK.
- Hướng dẫn học viên lập kế hoạch sản xuất, định mức sản xuất sản phẩm.
- Hướng dẫn học viên lập bảng tính giá thành
- Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK từ BKHNK, chứng từ gốc, lập BCNXT từ PNK, PXK
- Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT.
- Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho


7. Từ buổi 13 - 20 hướng dẫn học viên:
- Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán
- Lập bảng cân đối số phát sinh tổng hợp và chi tiết tháng
- Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS
- Hướng dẫn học viên thực hiện nhập dữ liệu các tháng tiếp theo theo quy trình như trên.


8. Từ buổi 20-25 hướng dẫn học viên
- Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết năm.
- Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS
    + Đối chiếu số liệu thuế GTGT, TNDN, môn bài...
    + Đối chiếu hàng tồn kho
    + Đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
    + Đối chiếu TSCĐ, CCDC.
    + Đối chiếu các khoản vay.
    + Đối chiếu công nợ ( gồm công nợ phải thu, công nợ phải trả...)
    + Đối chiếu tiền lương, các khoản trích theo lương.
    + Đối chiếu doanh thu, chi phí.
    + Kiểm tra tính hợp lý của bảng cân đối số phát sinh tài khoản


9. Buổi 26: Lập Báo cáo tài chính:
- Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)
    + Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
    + BCĐKT
    + BCKQKD
    + TM BCTC.
    + LCTT


10. Buổi 27: Lập tạm tính và quyết toán thuế TNDN, TNCN:
    + Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN.
    + Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.
    + Lập tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN ( trường hợp có sai sót )
    + Tổng quan về kế toán, thuế GTGT, TNDN, TNCN trong doanh nghiệp.
   
11. Buổi 28: Xác định lãi (lỗ) theo chủ quan của doanh nghiệp.

12. Buổi 29: In ấn sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán.

13. Buổi 30: Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra. 

 

V. Các khóa học kế toán trưởng - Đào tạo kế toán trưởng:
- Đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2012
- "Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ".
- Hợp nhất báo cáo tài chính - Các sai phạm thường gặp khi lập BCTC năm 2012
- "Những vi phạm mà các Giám đốc và Kế toán hay mắc

 

 Chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh!


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

( CENSTAF )
Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.
Tel: 0913 58 2616  -  0977.099.088

CENSTAF  - CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH NGHỀ !

Bài viết liên quan

Design Web GGO