Thuế TNDN


Công văn 1006/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1006/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 
 

                     Kính gửi: Công ty TNHH SX Khuôn đúc Chin Chen Fuh Việt Nam

              (Địa chỉ: CCN Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

 

 Trả lời công văn số 01/12/KTTV-CCF ngày 10/1/2012 của Công ty TNHH SXKĐ CHIN CHEN FUH đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Khoản 1 Điều 50 Chương VII Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định:


Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004.


… Bãi bỏ quy định về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho số thu nhập tái đầu tư, thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài và các quy định ưu đãi về thuế suất, về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.”


Công ty TNHH SX Khuôn đúc Chin Chen Fuh Việt Nam thành lập theo Giấy phép đầu tư số 34/GP-LA do UBND tỉnh Long An cấp ngày 11/10/2004. Các chính sách thuế TNDN áp dụng thời kỳ này thuộc sự điều chỉnh của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Do đó, Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC để hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất khuôn đúc đế giày và các loại khuôn đúc (năm 2004) là phù hợp với quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết. Đề nghị Công ty liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.


 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

Học kế toán

- Cục Thuế tỉnh Long An;

- Đào tạo kế toán

- Lưu: VT, CS(2b)

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO