Thuế TNDN


Công văn 4202/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4202/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012


      Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4751/CT.TTr2 ngày 4/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, tiếp theo công văn số 2142/TCT-CS ngày 19/6/2012, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.8 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định."

Mục V Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN như sau:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định."

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất về quan điểm xử lý với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số 4751/CT.TTr2 ngày 4/9/2012: các mức ưu đãi thuế TNDN được thực hiện trên cơ sở thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi của doanh nghiệp và các chính sách ưu đãi thuế quy định tại các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tương ứng. Theo đó, trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, nếu Cục Thuế xác định thực tế Công ty Henkel trong năm 2008 có phát sinh dự án đầu tư mở rộng đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại KCN Biên Hòa II, trong năm 2009 hoàn thành đi vào hoạt động thì Công ty được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN trên cơ sở thực tế các điều kiện ưu đãi mà Công ty đáp ứng. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan Thuế có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.


 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

Học kế toán

- Vụ PC (TCT);

- Đào tạo kế toán

- Vụ PC, CST (BTC);

Thực hành kế toán

- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO