Thuế TNDN


Công văn 4379/TCT-CS xin tiếp tục miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho Hợp tác xã thủy sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4379/TCT-CS
V/v xin tiếp tục miễn thuế TNDN cho các HTX thủy sản

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012


 Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 57/LMHTX ngày 20/6/2012 của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa về việc xin tiếp tục miễn thuế TNDN cho các HTX thủy sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 74/2006/TT-BTC ngày 16/8/2006 của Bộ Tài chính thì từ năm 2006 đến hết năm 2010, cơ sở kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đánh bắt hải sản, sản xuất muối chưa qua chế biến.

- Kể từ kỳ tính thuế năm 2011- nay: căn cứ điểm 1 Mục VI Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì “thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã” được miễn thuế TNDN, không bao gồm trường hợp được miễn thuế TNDN đối với HTX thực hiện hoạt động đánh bắt hải sản.

Trước thực trạng nền kinh tế thế giới và trong nước đang trong giai đoạn khó khăn, để ngăn chặn suy giảm kinh tế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, trong thời gian gần đây Chính phủ và Bộ Tài chính đã liên tục ban hành những Thông tư, Nghị định như:

- Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 quy định:

“Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã”

- Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, trong đó quy định “giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

- Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp Quý I, quý II năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động:

“Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I và quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại các Quyết định: số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 và số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. ”

- Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định về gia hạn nộp thuế TNDN như sau:

1. Gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10/5/2012 doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả hợp tác xã), không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.

b) Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động.

3. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản); Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động được thực hiện gia hạn nộp thuế theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. ”

- Gần đây nhất, Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân trong đó quy định như sau:

“Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 như sau:

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. ”

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành công văn số 7010/BTC-CST ngày 25/5/2012 về việc Giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách giảm, gia hạn nộp thuế năm 2011 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 đối với đối tượng nộp thuế là HTX. Theo đó, “doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội bao gồm cả Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản liên quan. Khi xác định số thuế được giảm, Hợp tác xã phải đáp ứng đầy đủ các điều hiện và tuân thủ các quy định về xác định số thuế được giảm theo quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC.”

Như vậy, trước thực trạng khó khăn của nền kinh tế nói chung (bao gồm cả các HTX thủy sản) Chính phủ và Bộ Tài chính luôn quan tâm và tìm mọi biện pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung phát triển theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Đề nghị Liên minh HTX Khánh Hòa căn cứ các văn bản như trích dẫn nêu trên và liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 


 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

Học kế toán

- Vụ PC, CST (BTC);

-  Đào tạo kế toán

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;

Thực hành kế toán

- Lưu VT, CS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO