Thuế TNDN


Công văn 4391/TCT-CS về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 4391/TCT-CS
V/v thuế suất thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.
                    
Trả lời công văn số 1926/CT-TTHT ngày 27/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về thuế suất thuế TNDN đối với quặng Phen-sờ-phát (fenspat), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tài nguyên quý hiếm khác quy định tại khoản này bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm.”.
Tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi quy định: “2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Đối với các mỏ dầu khí mức thuế suất được thực hiện theo quy định của Luật Dầu khí; đối với các mỏ tài nguyên quý hiếm (trừ dầu khí) áp dụng thuế suất là 50%, trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.
Tài nguyên quý hiếm khác quy định tại khoản này bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm.”
Đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN theo từng thời điểm tương ứng và dự án được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về khai thác tài nguyên quý hiếm theo sản phẩm cụ thể để xác định thuế suất thuế TNDN phù hợp với thực tế, đúng quy định. 

Nơi nhận: 

Như trên;            

Học kế toán 

Vụ PC-TCT;

Đào tạo kế toán                           

Lưu: VT, CS(2b).

Thực hành kế toán              


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
     Cao Anh Tuấn
        

Bài viết liên quan

Design Web GGO