Thuế TNDN


Công văn 538/TCT-DNL thực hiện Công văn 14440/BTC-TCT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổng công ty Bưu chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 538/TCT-DNL
V/v Thực hiện công văn số 14440/BTC-TCT ngày 13/10/2009 của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2500/BCVN-TCKT ngày 22/11/2011 của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam về việc hướng dẫn Tổng công ty thực hiện công văn số 14440/BTC-TCT ngày 13/10/2009 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Tổng công ty Bưu chính. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

Tại Điều 7, Luật thuế TNDN năm 2003 quy định thu nhập chịu thuế gồm thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác.

Tại điểm 4, Mục II, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 quy định:

4. Trong thời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong kỳ tính thuế năm 2008 Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn số 14440/BTC-TCT ngày 13/10/2009 của Bộ Tài chính có phát sinh khoản thu nhập từ lãi tiền gửi thì việc xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập này được thực hiện như sau:

Thu nhập từ lãi tiền gửi được hưởng ưu đãi thuế TNDN

=

Tổng thu nhập từ lãi tiền gửi

x

Doanh thu hoạt động kinh doanh được ưu đãi

Tổng doanh thu của doanh nghiệp

Phần thu nhập từ lãi tiền gửi ngoài phần thu nhập nêu trên không được ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Bưu chính Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Học kế toán

- Tập đoàn Bưu chính viễn thông;

- Đào tạo kế toán

- Cục thuế TP. Hà Nội;

- Thực hành kế toán

- Các Vụ: CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Các Vụ: CST, PC - (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Bài viết liên quan

Design Web GGO