Thuế TNDN


Công văn 808/TCT-CS vướng mắc về chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 808/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

               Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

                          Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10916/CT-KTr2 ngày 21/12/2011 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về việc phân bổ chi phí đối với vỏ chai khí công nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 và Điều 2, Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về chế độ tài chính và thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh các loại vỏ chai khí dầu mỏ hóa lỏng trên thị trường (không bao gồm chai khí dầu mỏ hóa lỏng loại sử dụng 01 lần và không bao gồm chai autogas gắn cố định trên các phương tiện vận tải).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (cơ sở kinh doanh LPG chai), cơ sở kinh doanh chai LPG (không bao gồm các thương nhân nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, việc áp dụng phân bổ chi phí đối với vỏ chai dùng để sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chỉ áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (cơ sở kinh doanh LPG chai), cơ sở kinh doanh chai LPG và chỉ áp dụng đối với vỏ chai LPG.

Đối với các vỏ chai khí công nghiệp, đề nghị Cục thuế liên hệ với các cơ quan chức năng để xác định cụ thể chi tiết kỹ thuật, tuổi thọ và thời gian sử dụng và căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc phân bổ chi phí để xem xét, quyết định và xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật thuế./.


 

Nơi nhận:
- Như trên;

Học kế toán

- Vụ PC-TCT;

Đào tạo kế toán

- Lưu: VT, CS-2b.

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO