Thuế TNDN


Công văn 895/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 895/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN


Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

 

 

                                  Kính gửi:    - Cục Thuế tỉnh Quảng Trị
                                                    - Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam
                                                     (Khu KTTMĐB Lao Bảo - tỉnh Quảng Trị)
 
Trả lời công văn số 011/2012/CM-TT ngày 03/01/2012 của Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động kinh doanh:

Về vấn đề này, ngày 24/11/2011 Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 3265/CT-TTHT trả lời Công ty là phù hợp với quy định. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

2. Đối với vướng mắc về việc tính phần chi phí quảng cáo, khuyến mại, hoa hồng, môi giới vượt quá 10% tổng số chi phí được trừ và chi phí đổi hàng đối với sản phẩm hỏng:

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra thực tế vướng mắc của Công ty và căn cứ các quy định hiện hành để được hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định. Trường hợp vẫn còn vướng mắc thì Cục Thuế báo cáo chi tiết và đề xuất hướng xử lý để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét, trả lời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế và Công ty được biết./.


 

Nơi nhận:
- Như trên;

Học kế toán

- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

Đào tạo kế toán

- Lưu VT, CS (2b).

Thực hành kế toán


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO