Thuế TNDN

Công văn 252/TCT-CS về việc Chi phí trả lãi tiền vay

Công văn 252/TCT-CS về việc Chi phí trả lãi tiền vay
Trả lời công văn số 1301/CT-KTT ngày 25/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải đáp vướng mắc chính sách thuế về chi phí trả lãi tiền vay tương ứng vốn điều lệ đăng ký còn thiêu. 

Công văn 311/TCT-CS về việc Trả lời chính sách thuế

Công văn 311/TCT-CS về việc Trả lời chính sách thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6338/CT-TTHT ngày 02/08/2011 và công văn số 5799/CT-KT1 ngày 18/07/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009, Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 22/03/2010, Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/04/2011 của Bộ Tài chính.

Công văn 446/TCT-DNL kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh Viettel

Công văn 446/TCT-DNL kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh Viettel
Trả lời công văn số 4956/CT-TTr ngày 30/11/2011 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc kê khai, nộp thuế TNDN của chi nhánh Viettel tỉnh Kon Tum. 

Công văn 4541/TCT-CS về việc xác định đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN

Công văn 4541/TCT-CS  về việc xác định đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN
Trả lời công văn số 582/CT-KK&KTT ngày 31/10/2011 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn xác định đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường họp của Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

Công văn 4512/TCT-KK về việc thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn trong năm 2007

Công văn 4512/TCT-KK  về việc thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn trong năm 2007
Trả lời công văn số 41/SM2011 ngày 19/10/2011 của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sao Mai về nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn tại thời điểm ngày 04/01/2007. 

Thông tư số 06/2010/TT-BTC xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn

Thông tư số 06/2010/TT-BTC xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn
Thông tư số 06/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn

Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết
Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện giao dịch kinh doanh với các bên có quan hệ liên kết, có nghĩa vụ kê khai, xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Công văn Số:7250/BTC-TCT về việc một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009

Công văn Số:7250/BTC-TCT về việc một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009
Ngày 3/6/2008, Quốc hội đã ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 14/2008/QH12  có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009. Năm 2009 cũng là năm Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Để việc quyết toán thuế TNDN năm 2009 được thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư

Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư
Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 154/2010/TT-BTC ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

Thông tư 154/2010/TT-BTC ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;...
Page 3/5Prev12345Next