Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1055/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa "giấy tự nhân bản"


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

 Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toan


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1055/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

                Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Cty TNHH MTV in và thương mại thông tấn xã Việt Nam
              (70/342 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

          Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/Vinadataxa ngày 14/02/2012 của Công ty TNHH MTV in và thương mại thông tấn xã Việt Nam đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng "giấy tự nhân bản", Sitemap. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì mặt hàng giấy tự nhân bản, đã hoặc chưa in, dạng cuộn hoặc tờ, có chiều rộng trên 36cm ở dạng dải hoặc cuộn hoặc có một chiều trên 36cm và chiều kia trên 15cm ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), không gấp thuộc nhóm 48.09; mặt hàng giấy tự nhân bản ngoài loại nêu trên, đã hoặc chưa đóng hộp thì thuộc nhóm 48.16. Do Công ty không nêu rõ đặc điểm, cấu tạo và cung cấp tài liệu liên quan đến mặt hàng giấy tự nhân bản nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời cụ thể mã số HS. Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư 157/2011/TT-BTC và áp dụng thực tế hàng hóa để phân loại theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV in và thương mại thông tấn xã Việt Nam biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Học kế toán;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Bài viết liên quan