Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1140/TCHQ-TXNK xác định thuế xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1140/TCHQ-TXNK
V/v xác định thuế xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng

              Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

                    Ông Nguyễn Cảnh Hồng
(Đ/c: Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu, Tầng 8, Tòa nhà số 2A Phạm Sư Mạnh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

         Trả lời công văn không số ngày 29/02/2012 của ông Nguyễn Cảnh Hồng đề nghị tính lại thuế đối với xe ô tô hiệu BMW biển kiểm soát 80NN 016-05 mua của nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về trị giá tính thuế: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng.


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính nếu chiếc xe trên được phép thay đổi mục đích sử dụng thì giá trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế). Sitemap;


Nếu mức giá khai báo tại thời điểm nhập khẩu thấp hơn mức giá trong cơ sở dữ liệu giá cùng thời điểm, thì lấy mức giá trong cơ sở dữ liệu giá và tỉ lệ quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 để xác định trị giá tính thuế.


Tổng cục Hải quan đề nghị Ông liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Học kế toán tại Hà Nội;
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/h)
- Lưu: VT, TXNK -TG(5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Bài viết liên quan