Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 11422/BCT-CNNg về nhập khẩu thép làm nguyên liệu sản xuất lò xo

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11422/BCT-CNNg
V/v nhập khẩu thép làm nguyên liệu sản xuất lò xo

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH CN Eagle

Trả lời công văn số 10-2012, ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Quý Công ty về việc nhập khẩu thép không hợp kim để sản xuất lò xo từ Đài Loan (mã số HS 7217.10.39), Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu lô hàng dây thép không hợp kim

- Theo quy định, tên hàng hóa và mã HS theo biểu thuế xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

- Về kết quả khác nhau trong việc giám định thành phần hóa học của dây thép không hợp kim giữa Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu (thuộc Tổng cục Hải quan) sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, Quý Công ty có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, ngày 11 tháng 11 năm 2011.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất lò xo

Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, mặt hàng lò xo dùng cho xe có động cơ hoặc máy ủi, máy xúc, máy đầm .v.v…, (mã HS 7320.20.10) có mức thuế suất là 3%, trong khi mặt hàng dây thép không hợp kim làm nguyên liệu sản xuất các loại lò xo này (mã HS 7217.10.39) có mức thuế suất 5% là không hợp lý. Do vậy, để khuyến khích sản xuất và bảo hộ các doanh nghiệp sản xuất trong nước, ngày 23 tháng 11 năm 2012, Bộ Công Thương đã có văn bản số 11329/BCT-CNNg kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế suất mặt hàng dây thép không hợp kim có hàm lượng carbon từ 0.6% trở lên (mã số HS 7217.10.39) từ 5% xuống còn 3%. Bộ Tài chính hiện đang xem xét, điều chỉnh mức thuế suất các mặt hàng dây thép không hợp kim làm nguyên liệu để sản xuất lò xo cho phù hợp.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Bộ Tài chính;
- Vụ XNK;
- Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Quang Chuyện

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO