Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1187/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

 Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toan


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1187/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC

                Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh


         Trả lời Công văn số 359/HQHCM-TXNK ngày 13/2/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính, Sitemap. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1. Về vướng mắc tại mục 1 Điều 3: Khái niệm “cơ quan hải quan” được hiểu là nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan có phát sinh số thuế, lệ phí phải thu theo quy định pháp luật.


2. Về việc hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để tổ chức xây dựng Hệ thống dữ liệu thông tin về phát hành Biên lai trên trang điện tử của Cục Hải quan: Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan đang nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu về phát hành Biên lai trên trang thông tin điện tử của Hải quan và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.


3. Về đề xuất cho phép Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân quyền cho các Chi cục nơi có hàng hóa xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế thực hiện các quy định tại mục 2.3 Điều 4, mục 5 và 6 Điều 6, mục 1.1 Điều 11… Thông tư số 178/2011/TT-BTC: Tổng cục Hải quan thống nhất đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tình hình thực tế và khả năng quản lý, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và nhiệm vụ.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Học kế toán ở Hà Nội;
- Vụ TVQT, Cục CNTT&TKHQ (để biết);
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Bài viết liên quan

Design Web GGO