Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1226/TCHQ-TXNK giải quyết khiếu nại


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

  Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1226/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết khiếu nại

dịch vụ quyết toán thuế

                        Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Công ty TNHH đầu tư và XNK Việt Anh.

   
(Số 01 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

 

          Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 981/HQHP-TXNK ngày 01/03/2012 của Cục Hải quan Hải Phòng và công văn số 51/CV-VAC ngày 06/01/2012 của Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Việt Anh về vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo là xe thiết kế chở tiền, hiệu Ford Everest, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Việt Anh đăng ký nhập khẩu xe thiết kế chở tiền ngày 05/01/2012, có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn, có giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền ngày 30/12/2011, không đáp ứng tiêu chuẩn quy định chú giải 1 Chương 87 Thông tư số 157/2011/TT-BTC về “xe bọc thép chở hàng hóa có giá trị” thì được phân loại vào nhóm 8704, mã số chi tiết 870421.29. Nếu mặt hàng có xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D thì được áp dụng mức thuế theo quy định tại Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính.


Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa để áp dụng các chính sách thuế có liên quan theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên, Sitemap;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, tp;
- Lưu: VT, TXNK-PL(3).
- Học kế toán;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO