Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1227/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

 Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

 
 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1227/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế

                Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn.


          Trả lời công văn số 369/HQLS-TXNK ngày 01/03/2012 và công văn số 410/HQLS-TXNK ngày 08/03/2012 của Cục Hải quan Lạng Sơn vướng mắc về việc xác định trị giá tính thuế đối với trường hợp của Công ty CP TM Cơ khí Tân Thanh nhập khẩu mặt hàng Sơmi Romooc 45 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ theo quy định tại tiết a điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư này đồng thời tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, nếu sau khi kiểm tra cơ quan Hải quan phát hiện có một trong những mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ trong đó có sự mâu thuẫn về nội dung giữa các chứng từ tài liệu trong hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan và có cơ sở để xác định người khai hải quan kê khai không trung thực các nội dung liên quan đến việc xác định trị giá. Sitemap;


Đối với trường hợp của Công ty CP TM Cơ khí Tân Thanh thì sau khi doanh nghiệp bổ sung C/O trong thời gian 30 ngày theo quy định và trong thời hạn tham vấn (30 ngày) thì Cục Hải quan Lạng Sơn có trách nhiệm kiểm tra chứng từ nếu phát hiện có mâu thuẫn phải bác bỏ trị giá khai báo theo quy định trên và xác định trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định giá quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.


Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, tham vấn và xác định giá tính thuế đối với trường hợp nêu trên và các trường hợp tương tự khi hồ sơ chứng từ mâu thuẫn để bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).
- Hoc ke toan;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO