Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1239/TCHQ-TXNK về ưu đãi miễn thuế nhập khẩu


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

 Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toan


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1239/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi miễn thuế nhập khẩu

                  Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

      - Công ty TNHH MTV Keangnam – Vina;
(Phòng 101, Tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) 
      - Cục Hải quan TP. Hà Nội.

 

          Trả lời công văn số 11-322 ngày 18/11/2011, công văn số KNVN - 730 ngày 30/8/2011 và công văn số KNVN11-773 ngày 23/8/2011 của Công ty TNHH MTV Keangnam – Vina đề nghị được giải quyết miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Thuế XNK, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 và Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009, Sitemap. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về việc áp dụng chính sách miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế XNK, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 và Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 7645/BTC-TCHQ ngày 15/6/2010 và Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2481/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2011 (đính kèm), công văn số 2943/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2011, công văn 2815/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2011 hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Công ty TNHH MTV Keangnam – Vina đối chiếu với quy định nêu trên liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được xem xét giải quyết theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Keangnam – Vina, Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h)
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).
- Học kế toán;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường


Bài viết liên quan

Design Web GGO