Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1241/TCHQ-TXNK vướng mắc về chính sách thuế


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

 Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1241/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc về chính sách thuế

                 Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

 


          Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 104/HQBP-NV ngày 8/2/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc có xuất xứ Việt Nam của Công ty TNHH World Tec Vina. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa, Sitemap;


Căn cứ quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN; Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014;


1. Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc mà trên nhãn sản phẩm có ghi “Made in VietNam”, yêu cầu Cục Hải quan Bình Phước kiểm tra kỹ hồ sơ và thực tế hàng hóa để đảm bảo việc ghi nhãn hàng hóa đáp ứng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 09/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.


2. Đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH World Tec Vina, nếu có C/O mẫu D hợp lệ, đáp ứng quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương, Thông tư 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan thì sẽ được hưởng ưu đãi ATIGA (kể cả hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ).


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Cục Hải quan Bình Phước báo cáo cụ thể và gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
- Học kế toán;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Bài viết liên quan

Design Web GGO