Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1242/TCHQ-TXNK giải quyết miễn thuế


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

  Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1242/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết miễn thuế

                Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

           Công ty TNHH Sankoh Việt Nam
(Phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

 

          Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 53/CV-SKVN ngày 24/8/2011 của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam về việc xin hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ dự án ưu đãi đầu tư các lô hàng đã nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định với cơ quan Hải quan. Về vấn đề này, Sitemap, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tại Giấy chứng nhận đầu tư số 25122000313 ngày 21/6/2012 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp thì dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam được triển khai trên cơ sở chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu Nam Hòa do Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình làm chủ đầu tư.


Để có cơ sở xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế hàng hóa nhập khẩu theo quy định, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4828/TCHQ-TXNK ngày 3/10/2011; công văn số 167/TCHQ-TXNK ngày 12/01/2012 yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội báo cáo về việc áp dụng chính sách ưu đãi về thuế hàng hóa nhập khẩu đối với Dự án Nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu Nam Hòa của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình và việc bàn giao các tài sản đã được hưởng ưu đãi về thuế (nếu có) của dự án này cho Công ty TNHH Sankoh Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo cáo ngày 21/2/2012 của Cục Hải quan Hà Nội tại công văn số 329/HQHN-TNXK thì không có thông tin về dự án này do dự án không thực hiện đăng ký tại đơn vị. Do đó, Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở giải quyết đề nghị nêu trên của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sankoh Việt Nam được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3)
- Hoc ke toan;


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

Bài viết liên quan

Design Web GGO