Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1244/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

  Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toan


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1244/TCHQ-TXNK
V/v Xử lý nợ thuế

                 Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

             Công ty cổ phần điện ảnh truyền hình
 
    (Số 65 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

 

         Trả lời công văn số 60/ĐATH ngày 02/3/2012 của Công ty cổ phần điện ảnh truyền hình về việc xin thông quan tờ khai số 20950/NKD ngày 29/02/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt để thực hiện.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần điện ảnh truyền hình biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)
- Học kế toán;
- Sitemap;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

Bài viết liên quan

Design Web GGO